VEDTÆGTER

for

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening

§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening (DEFF) Foreningens hjemsted er Vanløse, Københavns Kommune

§ 2. Formål

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening dannes for at engagere elever og foræl- dre til skolens elever i at støtte folkeskolen og sikre, at denne bliver det bedste skolevalg for både nuværende og kommende elever.

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening vil gennem dialog med elever, forældre, lærere, skolebestyrelse og ledelse skabe et stærkt netværk omkring skolens elever.

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening skal være med til at skabe en levende og fælles skole, der i samarbejde med lærere, ledelse og skolebestyrelse sikrer elever og forældre til skolens elever medindflydelse i elevernes dagligdag.

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening skal være et forum, hvor elever og for- ældre til skolens elever kan diskutere eventuelle problemstillinger vedrørende skolen og skal samtidig være talerør for de elever og forældre, der har brug for det.

§ 3. Organisation

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforenings overordnede ledelse er generalforsam- lingen, som består af foreningens medlemmer. Medlemmer er forældre til elever på Dam- husengens Skoles og elever på Damhusengens Skole. Generalforsamlingen vælger:
En bestyrelse på 5 personer

2 suppleanter for bestyrelsen
1 revisor
Valg til bestyrelsen sker for en periode på 1 år, således at alle medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem forenin- gens egen hjemmeside og via skrivelse til samtlige forældre til elever på skolen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
  4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest en uge før gene-ralforsamlingen).
  5. Valg (Jf. § 3)
  6. Eventuelt

§ 5. Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforenings bestyrelse

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforenings daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Besty-

relsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næst- formand og kasserer. Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen sammensætter i samråd med medlemmerne relevan- te udvalg til understøttelse af foreningens formål. Tegningsret for foreningen har forman- den.

Kun medlemmer over 18 år kan vælges ind i bestyrelsen. Der er mulighed for, at to elevre- præsentanter kan deltage ved bestyrelsesmøder, disse vil dog ikke have stemmeret ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 6. Medlemskab

Som medlem kan elever og forældre til elever på Damhusengens Skole, som har interesse i at støtte foreningens formål, optages. Medlemmer under 18 år har dog ingen stemmeret ved generalforsamlinger. Medlemskab fornyes automatisk hvert år, eller til medlemmet ikke ønsker at være medlem mere. Når elever og forældre til elever på Damhusengens Skole udgår fra skolen, skal man udmelde sig. Dette kan ske via foreningens hjemmeside. Indmeldelse sker via Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforenings hjemmeside. Udmeldelse kan ske når som helst via foreningens hjemmeside.

§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private perso- ner.

§ 8. Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 3⁄4 af foreningens medlemmer stemmer her- for. Er 3⁄4 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny general- forsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan ved- tægtsændringen vedtages af 3⁄4 af de repræsenteredes stemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af med- lemmerne ønsker det.Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4. Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening følger kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3⁄4 af generalforsamlingens eller den ekstraor- dinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning af foreningen skal for- eningens midler overdrages til almennyttige formål.

Damhusengens Skoles Elev- og Forældreforening er stiftet den 05.09.2012

Kontakt DEFF